İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını
değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak
ve önerilerde bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına
uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda
önerilerde bulunmak.
e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları
takip etmek.
f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir
duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede
yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. 

   İÇ DENETÇİNİN YETKİLERİ

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve
dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım
almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.
ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal
ettirmek.

   İÇ DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI

a)  Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve
raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimi
başkanını haberdar etmek. 
ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların
bulunması halinde, durumu iç denetim birimi başkanına bildirmek. 
d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.