İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANININ GÖREV TANIMI

            Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları:

            a) Başkanlığı; mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek.

            b) İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve Üst      

            Yöneticinin onayına sunmak.

            c) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak.

            ç) İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli

            tedbirleri almak.

            d) İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek.

            e) Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini;

            mutabık kalınmayan hususlarda ise Üst Yöneticinin kararı doğrultusunda  yapılması gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını

            takip etmek.

            f) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak.

            g) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve

            geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını takip etmek.

            ğ) Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak.

            h) İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırmalarını

            sağlamak.

            ı) Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından

            görüş veya yardım alınmasını sağlamak.

            i) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlıklarının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda

            gerekli tedbirleri almak ve Üst Yöneticiyi bilgilendirmek.

            j) Başkanlık bütçesine ilişkin işlemleri ve harcama yetkililiği görevini yürütmek, Başkanlık personelinin ihtiyacı olan

            mesleki araç, gereç ve malzemeyi temin etmek, gerekli tedbirleri almak.

            k) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç

            denetçilerin tespitlerini Üst Yöneticiye bildirmek.

            l) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun

            bilgisine sunmak.

            m) İç denetçilerin sertifika derecelendirmelerine esas puanlamayı üst yöneticiye teklif etmek.

            n) İç denetim yönergesini Kurulun düzenlemelerine uygun olarak yılda en az bir defa gözden geçirmek ve varsa değişiklik

            önerilerini Kurulun uygun görüşü alınmak üzere üst yöneticiye sunmak. 

            o) Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak Üst Yönetici tarafından verilen diğer

            görevleri yapmak